CEN-CE online pilot training and certification

Chcete mať náskok pred konkurenciou? Zaregistrujte sa do kurzov, v ktorých môžete získať poznatky o dvoch nových európskych normách CEN (bilancia solárnych tepelných systémov a akumulačné systémy vykurovania a prípravy teplej vody). Normy sú súčasťou súboru nových vylepšených noriem na energetické hodnotenie budov. Svojou účasťou môžete aktívne prispieť k rozvoju a kvalite európskej školiacej a certifikačnej schémy, a to poskytnutím cennej spätnej väzby.

Pilotné online školenie a certifikácia otestuje, či je školenie CEN-CE efektívne nastavené. 

Buďte medzi prvými v Európe, ktorí získajú nové vedomosti o týchto normách CEN:

Jednou z výhod je uznanie certifikátu v celej EÚ po absolvovaní online kurzov a zložení online skúšky, a po splnení všetkých podmienok zápis do zoznamu CEN-CE certifikovaných osôb. Zoznam bude uvedený na webových stránkach CEN-CE európskych školení.

EN 15316-4-3 (heat production, solar thermal and photovoltaic systems) / TR 15316-6-6 :Energy performance of buildings. Method of calculating system energy requirements and system efficiency. Part 4 3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems (Modules M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3)

In this course, basic parts of EN 15316-4-3, which provides a method for calculating the energy requirements and the effectiveness of the heat production for solar thermal systems (heating, hot water, or both) in buildings.

EN 15316-4-3 is part of a series of standards containing a methodology for calculating the energy requirements and efficiencies of heating and hot water systems. This standard calculates the efficiency of a heat source based on operating conditions and product test data in accordance with Ecodesign requirements. In addition, the standard contains default values ​​for product efficiencies depending on the product type.

The course is intended for designers, professionals qualified for energy certification of buildings, or energy auditors, but also a wider range of experts interested in this topic.

Participants are expected to have prior knowledge of the subject at European Qualifications Framework (EQF) level: 

  • EQF levels 5 and 6 - designer, engineer, architect.
This level of education is only recommended for training, but required for obtaining a certificate.

EN 15316-5 (akumulačné systémy vykurovania a prípravy  teplej vody) / TR 15316-6-10Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a efektívnosti systému. Časť 5: Akumulačné systémy vykurovania a prípravy teplej vody (bez chladenia), (Moduly M3-7, M8-7)

V tomto kurze sa naučíte základy normy EN 15316-5 (akumulačné systémy vykurovania a prípravy teplej vody).

EN 15316-5 je súčasťou série noriem obsahujúcich metodiku výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systémov vykurovania a systémov prípravy teplej vody. Táto norma slúži na výpočet tepelných strát podsystému akumulácie na základe určených prevádzkových podmienok a údajov získaných skúšaním podľa EcoDesignu.

Norma obsahuje aj predvolené informácie a údaje o výrobkoch, ktoré sa uvádzajú podľa typu akumulácie; poskytuje dve výpočtové metódy – pre kombináciu so solárnym tepelným systémom a pre ostatné prípady.

Kurz je určený pre projektantov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, či energetických audítorov, ale aj širší okruh odborníkov so záujmom o túto tému.

Predpokladá sa, že účastníci majú predchádzajúce vedomosti o tejto téme na úrovni Európskeho kvalifikačného rámca (EQF): 

  • úrovne EQF 5 a 6 - projektant, inžinier, architekt.
Táto úroveň vzdelania je len odporúčaná pre absolvovanie školenia, avšak  požadovaná pre získanie certifikátu.